Chip Beads

Commercial Grade, für Signalleitungen
Produktbild Merkmale Serien, Typen Größe LxW Bauhöhe Produkt-Katalog RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Bestell-nummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Signal
MMZ0402
0.4mm x 0.2mm
[EIA 01005]
0.22mm
pdf
265KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
Signal
High Speed
MMZ0603
0.6mm x 0.3mm
[EIA 0201]
0.33mm
pdf
269KB
Bestellnummern-Übersicht
MMZ1005
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
282KB
Bestellnummern-Übersicht
MMZ1608
1.6mm x 0.8mm
[EIA 0603]
0.75mm
0.95mm
pdf
413KB
Bestellnummern-Übersicht
Signal
Low Rdc
MMZ0603-H
0.6mm x 0.3mm
[EIA 0201]
0.33mm
pdf
187KB
Bestellnummern-Übersicht
MMZ1005-H
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
230KB
Bestellnummern-Übersicht
Signal
High Speed
GHz
High Wide Z
MMZ0603-E
0.6mm x 0.3mm
[EIA 0201]
0.33mm
pdf
233KB
Bestellnummern-Übersicht
MMZ1005-E
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
250KB
Bestellnummern-Übersicht
Signal
High Speed
High GHz
High Wide Z
MMZ0603-V
0.6mm x 0.3mm
[EIA 0201]
0.33mm
pdf
198KB
Bestellnummern-Übersicht
MMZ1005-V
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
186KB
Bestellnummern-Übersicht
Produktbild Merkmale Serien, Typen Größe LxW Bauhöhe Produkt-Katalog RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Bestell-nummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Signal
MMZ0402
0.4mm x 0.2mm
[EIA 01005]
0.22mm
pdf
265KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Signal
High Speed
MMZ0603
0.6mm x 0.3mm
[EIA 0201]
0.33mm
pdf
269KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Signal
High Speed
MMZ1005
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
282KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Signal
High Speed
MMZ1608
1.6mm x 0.8mm
[EIA 0603]
0.75mm
0.95mm
pdf
413KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Signal
Low Rdc
MMZ0603-H
0.6mm x 0.3mm
[EIA 0201]
0.33mm
pdf
187KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Signal
Low Rdc
MMZ1005-H
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
230KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Signal
High Speed
GHz
High Wide Z
MMZ0603-E
0.6mm x 0.3mm
[EIA 0201]
0.33mm
pdf
233KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Signal
High Speed
GHz
High Wide Z
MMZ1005-E
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
250KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Signal
High Speed
High GHz
High Wide Z
MMZ0603-V
0.6mm x 0.3mm
[EIA 0201]
0.33mm
pdf
198KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Signal
High Speed
High GHz
High Wide Z
MMZ1005-V
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
186KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
Commercial Grade, für Netzleitungen
Produktbild Merkmale Serien, Typen Größe LxW Bauhöhe Produkt-Katalog RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Bestell-nummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Power
MPZ0402
0.4mm x 0.2mm
[EIA 01005]
0.22mm
pdf
203KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
MPZ0603
0.6mm x 0.3mm
[EIA 0201]
0.33mm
pdf
182KB
Bestellnummern-Übersicht
MPZ1005
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
190KB
Bestellnummern-Übersicht
MPZ1608
1.6mm x 0.8mm
[EIA 0603]
0.75mm
0.95mm
pdf
257KB
Bestellnummern-Übersicht
MPZ2012
2.0mm x 1.25mm
[EIA 0805]
1.05mm
pdf
187KB
Bestellnummern-Übersicht
Power
Low Rdc
MPZ0603-H
0.6mm x 0.3mm
[EIA 0201]
0.33mm
pdf
186KB
Bestellnummern-Übersicht
MPZ1005-H
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
234KB
Bestellnummern-Übersicht
Power
GHz
High Wide Z
MPZ1005-E
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
214KB
Bestellnummern-Übersicht
Power
High GHz
High Wide Z
MPZ1005-V
pdf
179KB
Bestellnummern-Übersicht
MPZ1005-N
pdf
176KB
Bestellnummern-Übersicht
Produktbild Merkmale Serien, Typen Größe LxW Bauhöhe Produkt-Katalog RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Bestell-nummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Power
MPZ0402
0.4mm x 0.2mm
[EIA 01005]
0.22mm
pdf
203KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Power
MPZ0603
0.6mm x 0.3mm
[EIA 0201]
0.33mm
pdf
182KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Power
MPZ1005
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
190KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Power
MPZ1608
1.6mm x 0.8mm
[EIA 0603]
0.75mm
0.95mm
pdf
257KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Power
MPZ2012
2.0mm x 1.25mm
[EIA 0805]
1.05mm
pdf
187KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Power
Low Rdc
MPZ0603-H
0.6mm x 0.3mm
[EIA 0201]
0.33mm
pdf
186KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Power
Low Rdc
MPZ1005-H
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
234KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Power
GHz
High Wide Z
MPZ1005-E
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
214KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Power
High GHz
High Wide Z
MPZ1005-V
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
179KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Power
High GHz
High Wide Z
MPZ1005-N
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
176KB
pdf
169KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
Automotive Grade, für Signalleitungen
Produktbild Merkmale Serien, Typen Größe LxW Bauhöhe Produkt-Katalog RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Bestell-nummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Signal
High Speed
AEC-Q200
MMZ0603
0.6mm x 0.3mm
[EIA 0201]
0.33mm
pdf
330KB
pdf
168KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
MMZ1005
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
341KB
Bestellnummern-Übersicht
MMZ1608
1.6mm x 0.8mm
[EIA 0603]
0.75mm
0.95mm
pdf
472KB
Bestellnummern-Übersicht
Signal
Low Rdc
AEC-Q200
MMZ0603-H
0.6mm x 0.3mm
[EIA 0201]
0.33mm
pdf
245KB
Bestellnummern-Übersicht
MMZ1005-H
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
289KB
Bestellnummern-Übersicht
Signal
High Speed
GHz
High Wide Z
AEC-Q200
MMZ1005-E
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
311KB
Bestellnummern-Übersicht
Signal
High Speed
AEC-Q200
Soft
KMZ1608-HR
1.6mm x 0.8mm
[EIA 0603]
0.75mm
0.95mm
pdf
322KB
Bestellnummern-Übersicht
Signal
AEC-Q200
High durability solder
MMZ1608-HE
0.95mm
pdf
209KB
pdf
168KB
pdf
193KB
Produktbild Merkmale Serien, Typen Größe LxW Bauhöhe Produkt-Katalog RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Bestell-nummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Signal
High Speed
AEC-Q200
MMZ0603
0.6mm x 0.3mm
[EIA 0201]
0.33mm
pdf
330KB
pdf
168KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Signal
High Speed
AEC-Q200
MMZ1005
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
341KB
pdf
168KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Signal
High Speed
AEC-Q200
MMZ1608
1.6mm x 0.8mm
[EIA 0603]
0.75mm
0.95mm
pdf
472KB
pdf
168KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Signal
Low Rdc
AEC-Q200
MMZ0603-H
0.6mm x 0.3mm
[EIA 0201]
0.33mm
pdf
245KB
pdf
168KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Signal
Low Rdc
AEC-Q200
MMZ1005-H
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
289KB
pdf
168KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Signal
High Speed
GHz
High Wide Z
AEC-Q200
MMZ1005-E
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
311KB
pdf
168KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Signal
High Speed
AEC-Q200
Soft
KMZ1608-HR
1.6mm x 0.8mm
[EIA 0603]
0.75mm
0.95mm
pdf
322KB
pdf
168KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Signal
AEC-Q200
High durability solder
MMZ1608-HE
1.6mm x 0.8mm
[EIA 0603]
0.95mm
pdf
209KB
pdf
168KB
pdf
193KB
Automotive Grade, für Netzleitungen
Produktbild Merkmale Serien, Typen Größe LxW Bauhöhe Produkt-Katalog RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Bestell-nummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Power
AEC-Q200
MPZ1005
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
250KB
pdf
168KB
pdf
194KB
Bestellnummern-Übersicht
MPZ1608
1.6mm x 0.8mm
[EIA 0603]
0.75mm
0.95mm
pdf
315KB
Bestellnummern-Übersicht
MPZ2012
2.0mm x 1.25mm
[EIA 0805]
1.05mm
pdf
244KB
Bestellnummern-Übersicht
A2B
Power
AEC-Q200
MPZ2012-J
(For A2B)
2.0mm x 1.25mm
[EIA 0805]
1.05mm
pdf
294KB
pdf
167KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
Power
GHz
High Wide Z
AEC-Q200
MPZ1005-E
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
271KB
pdf
168KB
pdf
194KB
Bestellnummern-Übersicht
Power
Low Rdc
AEC-Q200
Soft
KPZ1608-HR
1.6mm x 0.8mm
[EIA 0603]
0.75mm
0.95mm
pdf
247KB
Bestellnummern-Übersicht
Produktbild Merkmale Serien, Typen Größe LxW Bauhöhe Produkt-Katalog RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Bestell-nummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Power
AEC-Q200
MPZ1005
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
250KB
pdf
168KB
pdf
194KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Power
AEC-Q200
MPZ1608
1.6mm x 0.8mm
[EIA 0603]
0.75mm
0.95mm
pdf
315KB
pdf
168KB
pdf
194KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Power
AEC-Q200
MPZ2012
2.0mm x 1.25mm
[EIA 0805]
1.05mm
pdf
244KB
pdf
168KB
pdf
194KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
A2B
Power
AEC-Q200
MPZ2012-J
(For A2B)
2.0mm x 1.25mm
[EIA 0805]
1.05mm
pdf
294KB
pdf
167KB
pdf
193KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Power
GHz
High Wide Z
AEC-Q200
MPZ1005-E
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
0.55mm
pdf
271KB
pdf
168KB
pdf
194KB
Bestellnummern-Übersicht
EMV,Chip Beads:MMZ1005
Power
Low Rdc
AEC-Q200
Soft
KPZ1608-HR
1.6mm x 0.8mm
[EIA 0603]
0.75mm
0.95mm
pdf
247KB
pdf
168KB
pdf
194KB
Bestellnummern-Übersicht